דף הבית >> ייצוג עובדים >> פיטורים של עובדת בהריון שטרם השלימה חצי שנת העסקה

פיטורים של עובדת בהריון שטרם השלימה חצי שנת העסקה

חוק עבודת נשים, הקובע כי נשים בהריון יהיו מוגנת בפני פיטורים, אינו חל על נשים שלא השלימו שישה חודשי העסקה. המשמעות המשפטית לכך היא פשוטה: מעסיק המבקש לפטר עובדת הרה בטרם השלימה שישה חודשי העסקה, יכול לעשות זאת מבלי לקבל היתר מאת הממונה על העסקת נשים במשרד התמ"ת.
בפועל, רבים הם המקרים בהם נשים הרות מפוטרות ממש ימים ספורים לפני שמלאו להעסקתן שישה חודשים, בטענות מטענות שונות. במצב דברים זה, נותרת העובדת בפני שוקת שבורה ורצוצה. שמצד אחד, העובדת אינה זכאית לפיצוי כלשהו מהמעסיק ומאידך הסיכוי של אותה עובדת למצוא עבודה חדשה שעה שהיא נמצאת בשלבי הריון מתקדם קלושים ביותר.
הלכה למעשה, נוצר מצב משפטי מקומם שאינו מתקבל על הדעת ועל כן בית הדין לעבודה חייב היה להתערב, בכדי להעביר מסר ברור למעסיקים הפועלים בכדי לפטר נשים אך מחמת הריונם.
והנה, בימים אלה, ניתן בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב פסק דין בעניין תע"א 3404/10 אלה גרינברג נ' פרופורציה פי אם (פורסם בנבו), אשר פסק לעובדת שפוטרה ימים ספורים לפני שמלאו להעסקתה שישה חודשי עבודה, פיצוי משמעותי שעה שהוכח כי פוטרה מחמת הריונה.
בפרשה זו, בית הדין לעבודה, קבע כי החברה עשתה כל אשר ביכולתה, על מנת לנסות ולעקוף את הוראות חוק עבודת נשים, ובכך למנוע מהתובעת להשלים חצי שנת העסקה שלאחריה חבה החברה באישור שר התמ"ת לפיטוריה, כמצוות סעיף 9 לחוק עבודת נשים.
לפיכך, קבע בית הדין לעבודה, כי החברה הפרה ברגל גסה את הוראות סעיף 2 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, האוסר על פיטורים של עובדת מחמת הריונה, ועל כן השית על החברה פיצוי עונשי בסך 40,000 ₪. כמו כן, חויבה החברה לשלם לעובדת פיצוי בגין הפסד שכר עתידי ממועד הפיטורים ועד הלידה בסכום של 30,000 ₪, פיצוי בגין הפסד שכר בגין התקופה המוגנת לאחר חופשת הלידה (60 יום) בסכום של 14,000 ₪ וכן זכויות סוציאליות המחושבות כאילו הסתיימו יחסי העבודה בחלוף 60 יום מהמועד בו ילדה העובדת, לרבות פיצוי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת.
פסק דין זה, מעביר מסר חד וברור לכל המעסיקים, לפיו עובדת אשר פוטרה מחמת הריונה, חרף העובדה כי לא השלימה חצי שנת העסקה וחוק עבודת נשים לא חל עליה, תהא זכאית לפיצויים עונשיים בנוסף לפיצויים בגין הנזקים שנגרמו לה לאור אובדן השתכרות עתידית.
יתרה מזו, בפסק הדין, בית הדין האזורי לעבודה חוזר ומדגיש את ההלכה הפסוקה לפיה, בעת פסיקת פיצוי מכוח חוק שוויון ההזדמנויות יש לבדוק מהו הנזק הממוני שנגרם לעובדת, ומהו החלק באותו נזק שיש לייחס להפליה הפסולה. כאשר השיקול המפלה היה השיקול המרכזי יש לפצות את העובדת בשכר העבודה עבור התקופה בה נמנע מימנה לעבוד עד מועד הלידה. כמו כן, יש לפצות את העובדת בגין הפסד דמי לידה ככל שהוכח, וכן בגין הפסד שכר בתקופה המוגנת שלאחר חופשת הלידה (60 יום). לכך יש להוסיף פיצוי בגין נזק לא ממוני, מכוח הוראת סעיף 10 לחוק שוויון ההזדמנויות.
לסיכום, נשים בהריון שלא השלימו חצי שנת העסקה יהיו זכאיות לפיצוי משמעותי במידה ופוטרו מחמת הריונם. מכאן, כי לא ניתן לפטר עובדת בהריון אך מחמת הריונה ו/או רצונה להיות הורה, אף אם רק החלה בעבודתה וטרם השלימה חצי שנת העסקה כמצוות הוראות חוק העסקת נשים.
בשולי הדברים נדגיש, כי באם אינך בטוחה לגבי זכויותיך במקום העבודה ו/או הנך מרגישה כי הופלת לרעה במקום עבודתך או בעת קבלתך לעבודה, רצוי כי תקבלי ייעוץ משפטי מעו"ד המתמחה בתחום, במטרה לעמוד על זכויותייך – גם אם לא השלמת חצי שנת העסקה!!!
אין לראות במאמר כייעוץ משפטי ככלל או כייעוץ מחייב בפרט ואין להסתמך על האמור ללא ייעוץ משפטי מתאים. בכל תנאי יש לבחון את נסיבותיו של כל מקרה ומקרה לגופו.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או עסקי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או עסקי ו/או אחר, ואין לראות בדברים אלה משום מצג ו/או חוות דעת כלשהי ביחס לדיני עבודה, אלא יש לראות בכתוב דעה אישית ו/או הסבר כללי בלבד ובוודאי שאין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.

עורך  דין דיני עבודה   עו"ד דיני עבודה  שי אדרי    צבי הלפגוט     English - Labour Law