דף הבית >> ליווי מעסיקים >> חוק הפיצויים
 

עורך דין דיני עבודה

עו"ד דיני עבודה - ליווי מעסיקים

 
 

חוק פיצויי פיטורים התשכ"ג-1963

חוק פיצויי פיטורים התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק") מעגן בתוכו את ההסדר החוקי בעת סיום יחסי עובד מעביד בנסיבות כלשהן. הוראות החוק קובעות הלכה למעשה את הזכויות והחובות החלות על העובדים והמעבידים בסיומןם של יחסי העסקה.
מאמר זה יסקור בהרחבה את הוראות החוק הרלוונטיות בעת ניתוק יחסי עובד מעביד ומשמעותן, תוך הפנייה לפסיקה הנוהגת בבתי הדין לעבודה. לפגישת ייעוץ בת"א במחיר סמלי של 100 ₪, צרו קשר ועו"ד יסיי
 
הזכות לפיצויי פיטורים.
סעיף 1(א) לחוק קובע כדלקמן:
הזכות לפיצויי פיטורים
(א) מי שעבד שנה אחת ברציפות - ובעובד עונתי שתי עונות בשתי שנים רצופות - אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל ממעבידו שפיטרו פיצויי-פיטורים.

הנה כי כן, מי שהועסק במשך שנה מלאה ורצופה אצל  מעביד אחד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים. חשוב להדגיש, כי החוק מוסיף וקובע, כי בעניינו של עובד עונתי הזכאות לפיצויי פיטורים קמה לאחר שעבד במשך שתי עונות רצופות שבהן עבד 60 ימים מתוך שלושה חודשים בכל עונה.

סעיף 3 לחוק, מרחיב את זכאותו של העובד לפיצויי פיטורים גם במקרים בהם פוטר העובד בסמוך לפני תום שנת העבודה הראשונה. לעניין זה קובע החוק חזקה עובדתית הנתנת לסתירה ע"י המעביד לפיה פיטורים מעין אלה יראו אותם כאילו נעשו מתוך כוונה להימנע מחובת תשלום פיצויי פיטורים לעובד. (חשוב לציין כי הפסיקה הכירה בפיטורים שבוצעו כעבור 11 חודשים כפיטורים המזכים בפיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 3 לחוק).

עוד ראוי לציין כי סעיפים 4 ו- 5 לחוק קובעים כי במקרים בהם נפטר המעביד ו/או העובד ו/או פשט המעביד את הרגל ו/או התאגיד בו הועסק העובד זכאי העובד ו/או שאריו (במקרה בו נפטר העובד) לפיצויי פיטורים.

התפטרות בדין פיטורים
כעורך דין דיני עבודה אדגיש לעניין זה מכיר החוק במספר מצבים חריגים בהם יש לראות בהתפטרותו של עובד כמזכה בפיצויי פיטורים. ראוי להדגיש, כי דרך הכלל היא כי התפטרותו של עובד אינה מזכה בפיצויי פיטורים.
סעיפים 7 – 11א לחוק מונים את המקרים החריגים בהם יהיה העובד זכאי לפיצויי פיטורים חרף התפטרותו כפי שיפורט להלן:  
 • התפטרות עקב לידה – אחד מבני הזוג רשאי להתפטר מעבודתו במהלך תשעת החודשים שלאחר הלידה לצורך גידול וטיפול בילד. לעניין זה יראו גם באימוץ ילד שהינו מתחת לגיל 13  כמזכה בפיצויי פיטורים עקב התפטרות לצורך גידולו וטיפולו במהלך תשעת החודשים מיום קבלת צו האימוץ. (סעיף 7 לחוק)
 • התפטרות עובדת עקב שהייה במקלט לנשים מוכות – ובלבד ששהתה במקלט במשך 60 ימים לפחות עובר למועד התפטרותה ובכפוף לתנאים נוספים הקבועים בחוק. (סעיף 7א)
 • התפטרות עקב העתקת מקום מגורים – שינוי מקום מגורים יכול לזכות את העובד בפיצויי פיטורים במקרה בו המעבר אירע עקב נשואין ולמקום בו התגורר בן הזוג. כמו כן, מעבר ליישוב חקלאי ו/או ליישוב באזור פיתוח אף הוא נכנס בגדר החריגים לפיהם ההתפטרות תזכה את העובד. חשוב להדגיש, כי בשני המקרים נדרש כי היישוב אליו עובר העובד יהיה מרוחק למעלה מ- 40 ק"מ ממקום המגורים הקודם ובתנאי שהמרחק ממקום העבודה גדל. (סעיף 8)
 • העסקה לתקופה קצובה – מזכה בסיומה בפיצויי פיטורים ובכפוף לתנאים הקבועים בחוק. (סעיף 9)
 • הרעה מוחשית בתנאי העסקה או בנסיבות אחרות שבהן אין לדרוש מהעובד כי ימשיך בעבודתו – בתי הדין הכירו בחריג זה כאשר המדובר בהרעה משמעותית הפוגעת ביכולתו של העובד להתייצב לעבודה. לעניין זה הכירו בתי הדין במקרים בהם נקט המעביד בהפחתת שכר עבודה ו/או הפחתה בהיקף המשרה ו/או אי תשלום שכר עבודה ו/או אי תשלום זכויות סוציאליות ו/או התנהגות משפילה, מבזה ופוגענית של המעביד כלפי העובד.  חשוב להדגיש, כי  גם במקרים הנ"ל על העובד לנקוט בדרך הקבועה בתקנות בכדי לזכות בפיצויי פיטורים. (סעיף 11)

גובה תשלום פיצויי הפיטורין
גובה תשלום פיצויי הפיטורין נגזר מהסכם העבודה שהיה לעובד עם המעביד. ככלל, גובה פיצוי הפיטורים נקבעים ממכפלת השכר החודשי במספר שנות העבודה של העובד. כאמור, מי שעובד פחות משנה, לא זכאי לפיצויי פיטורין.
גם בעניין זה החוק עושה אבחנה בין סוגי עובדים המועסקים באופן שונה. כך לדוגמא:
 • עובד בשכר שעתי - יקבל תשלום לפי ממוצע השעות ב- 12 חודשי העבודה האחרונים כפול השכר האחרון לשעה שקיבל.
 • עובד שמשכורתו מורכבת משכר בסיס ועמלות מכירה אישיות – בנוסף לשכר הבסיס האחרון, תתווסף העמלה הממוצעת בשנים עשר החודשים האחרונים לשכר הבסיס.
 • עובד ששכרו הופחת במהלך תקופת ההעסקה – יקבל באופן יחסי לפי השכר לפני ההפחתה ולאחר ההפחתה (למשל אם עבד חצי שנה וקיבל עשרת אלפים ₪ ולאחר מכן עבד חצי שנה וקיבל חמשת אלפים ₪, הפיצוי יחושב לפי שבעת אלפים חמש מאות ₪).
 • עובד שעבר ממשרה חלקית למלאה – יחושב השכר בנפרד לשתי התקופות ויינתן באופן יחסי (באופן דומה למי שעבר ממשרה מלאה לחלקית).

רכיבי השכר הנכללים לצורך חישוב פיצויי פיטורין
סעיף 1 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) התשכ"ד 1964 (להלן: "התקנות") קובע כי רכיבי השכר הבאים יבואו בחישוב שכר העבודה לצורך פיצויי פיטורים:
 • שכר יסוד
 • תוספת וותק
 • תוספת יוקר המחיה
 • תוספת משפחה
 • תוספת מחלקתית
 • תוספת מקצועי
לפיכך הרכיבים הבאים אינם נכללים בחישוב השכר לצורך פיצויי פיטורים שווי שימוש ברכב
 • גילום שווי שימוש ברכב
 • משכורת 13
 • מענק
 • בונוס
 • אחזקת רכב
 • שעות נוספות
חשוב להדגיש, כי הרשימה הנ"ל אינה מוחלטת וודאית ובמקרים מסויימים ניתן יהיה להוכיח כי רכיב מרכיבים אלה הינם חלק מהשכר הקובע לצורך פיצויי פיטורים.אנא צרו עמנו קשר לקבלת פרטים נוספים.
 

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או עסקי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או עסקי ו/או אחר, ואין לראות בדברים אלה משום מצג ו/או חוות דעת כלשהי ביחס לדיני עבודה, אלא יש לראות בכתוב דעה אישית ו/או הסבר כללי בלבד ובוודאי שאין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.

עורך  דין דיני עבודה   עו"ד דיני עבודה  שי אדרי    צבי הלפגוט     English - Labour Law