חייגו לקבלת ייעוץ משפטי:

איסור על עישון במקומות עבודה

החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים מסדיר גם את האיסור לעשן במקומות העבודה. סעיף 2 א(א) לחוק למניעת עישון קובע כך:

"המחזיק של מקום ציבורי חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי סעיף 1(א) ו-(ב) בתחום המקום הציבורי שבהחזקתו".

סעיף 1(א) לחוק למניעת עישון קובע כי "לא יעשן אדם במקום המפורט בתוספת" (להלן – מקום ציבורי). סעיף 15 לתוספת מגדיר "מקום עבודה" אשר בתוכו מוגדר "כל מקום בבניין שעובדים בו אנשים ושאינו משמש למגורים….", וסעיף 15א לתוספת כולל "כל מקום במשרד ממשלתי". מכאן, שחל איסור חד משמעי על עישון במקומות עבודה.

ואולם, השאלה הנשאלת היא האם עובד אשר נחשף לעישון פסיבי במקום עבודתו, זכאי לפיצוי כלשהו מאת המעסיק אך בשל ההפרה של הוראות החוק למניעת עישון.

תשובה לשאלה זו ניתן למצוא במסגרת סע"ש (י-ם) 28473-01-16‏ דניאל שור נ' מדינת ישראל (פס"ד מיום 28.3.18), הליך שבו פסק בית הדין האזורי לעבודה פיצוי בסך של 25,000 ₪ לעובד שנחשף לעישון פסיבי במקום העבודה שלו.

מדובר היה בעובד שהועסק כסטודנט במדינה (במשרדי מנהל מקרקעי ישראל ובמשרדי האפוטרופוס הכללי) ונחשף באופן תדיר לעישון במקום עבודתו.  במסגרת תביעתו הוא העיד כי סבל רבות מעישון פסיבי בעבודתו ותוך כך הרי שנגרם לו נזק מן הסוג של הנזק שאליו התכוון החוק למניעת עישון למנוע.  בית הדין האזורי לעבודה בירושלים פסק בעניין כך:

"התמונה העובדתית המצטיירת הינה, איפוא, של מקום עבודה בו ישנם לפחות שלושה עובדים שנוהגים לעשן, ואשר בו לא ננקטות פעולות לאכיפת איסור העישון מעבר לשיחות חבריות …".  בנסיבות אלה, קבע בית הדין האזורי לעבודה כי התובע  הוכיח כי בוצעה כלפיו  עוולה של הפרת חובה חקוקה (הפרה של חוק העישון) ועל כן הוא זכאי לפיצוי לפי הוראות פקודת הנזיקין. בהתאם להוראת סעיף 76(1) בית המשפט מוסמך לפסוק פיצויים על "נזק" ובלבד שמדובר באותו נזק שעלול לבוא באורח טבעי במהלכם הרגיל של הדברים ושבא במישרין מעוולת הנתבע. לעניין זה, כוללת הגדרת "נזק" בסעיף 1 לפקודה גם "אבדן רווחה גופנית".

בנוסף, קובע בית הדין האזורי לעבודה כי  אף ניתן לבסס את פסיקת הפיצוי הנתבע גם על הפרת חובתו של מעסיק להבטיח סביבת עבודה בטוחה ומוגנת ממפגע רפואי.

כאמור בית הדין מצא כי סכום התביעה שנתבע, בסך 25,000 ₪, הוא סכום פיצוי סביר והגיוני בנסיבות שבהן עובד מוצא עצמו בחשיפה לעישון פסיבי במקום עבודתו ובשל כך נגרם לו נזק בדמות "אובדן רווחה גופנית".

לסיכום, במידה והנך מועסק/ת במקום עבודה שאינו מספק עבורך סביבת עבודה בטוחה הנקייה מעשן הסיגריות, ראוי להיוועץ עם עורך דין לדיני עבודה העוסק בתחום משפט העבודה המגן.

איסור עישון במקומות עבודה - עו"ד דיני עבודה
מאמרים נוספים
דילוג לתוכן