חייגו לקבלת ייעוץ משפטי:

הגנה על עובד החושף שחיתות

בהתאם לחוק הגנה על עובדים חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין (להלן: "החוק") עובד החושף שחיתות במקום עבודתו זכאי להגנה.

כך קובע סעיף 2 לחוק:

"(א) לא יפגע מעביד בענייני עבודתו של עובד ולא יפטרו בשל כך שהגיש תלונה נגד מעבידו או נגד עובד אחר של אותו מעביד, או שסייע לעובד אחר בקשר להגשת תלונה כאמור.

(ב)    לא יפגע ממונה מטעם המעביד בענייני עבודה של עובד, ולא יגרום לפגיעה בענייני עבודתו או לפיטוריו, בשל כך שהגיש תלונה נגד מעבידו או נגד עובד של אותו מעביד, או שסייע לעובד אחר בקשר להגשת תלונה כאמור."

יתרה מזו, סעיף 3 לחוק קובע כי לבית הדין לעבודה תהא הסמכות לפסוק לזכות העובד שחשף שחיתות ונפגע עקב כך פיצוי בסכום של עד 50,000 ₪ וזו לשונו:

"א)     לבית הדין האזורי לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי בשל הפרת הוראות סעיף 2 והוא רשאי –

            (1)    לפסוק פיצויים אף אם לא נגרם נזק של ממון, בשיעור שייראה לו בנסיבות הענין, וכן רשאי הוא לחייב את המפר בתשלום פיצויים שאינם תלויים בנזק (בסעיף זה – פיצויים לדוגמה), בסכום שלא יעלה על 50,000 שקלים חדשים; ואולם רשאי בית הדין לפסוק פיצויים לדוגמה בסכום שלא יעלה על 500,000 שקלים חדשים, בשל חומרת ההפרה או נסיבות הנוגעות להפרה, לרבות התנהגות המפר או היותה הפרה חוזרת;"

ואולם, חשוב עוד לדעת כי סעיף 4 לחוק קובע במפורש כי ההגנות והסעדים שמקנה חוק זה ייתנו רק בתנאי שמתקיימים בתלונה שלושה תנאים מצטברים והם:

  1. התלונה הוגשה בתום לב;
  2. התלונה הוגשה על הפרת החוק או פגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין;
  3. התלונה הוגשה בפני רשות המוסמכת לקבל את התלונה;

הנה כי כן, החוק קובע כי יש להעניק לחושף השחיתויות, את מלוא ההגנה שיש בה כדי למנוע פגיעה בו רק על רקע מאבקו בשחיתות. נזכיר כי המדובר בדרך כלל בעובדים ש"הולכים נגד הזרם", ועל כן יכול כי מאבקו של אותו עובד בשחיתות תנתק אותו מחבריו לעבודה. ברוב המקרים חושף השחיתות אף מעמיד את עצמו בסכנה ובהכרח מסכן את עתידו במקום עבודתו. כך שאותו עובד עשוי להיות קורבן להעסקה פוגענית, לחרם ונידוי מצד מנהלים ו/או עובדים אחרים. לעיתים הוא אף עתיד לשלם את המחיר הכבד ביותר, קרי את מחיר הפיטורים ואת מחיר המאבק בהוצאת האמת לאור בפני בית הדין לעבודה.

הגנה על עובד החושף שחיתות

לפיכך, בכל מקרה שבית הדין לעבודה כבר מגיע למסקנה לאחר שמיעת ראיות בתיק, כי יש בתלונתו של העובד ממש והוא אכן חשף שחיתות וסבל להתנכלות בעקבות חשיפתו זו, שאז על בית הדין לעבודה להעניק לו את מלוא ההגנה ואת מלוא הסעדים הכספיים הקבועים בהתאם לחוק.  (ראו בעניין זה : ע"ע 502/05 אסף גרטי – מדינת ישראל, פורסם בנבו).

להתייעצות עם עורך דין דיני עבודה, צרו קשר

מאמרים נוספים
דילוג לתוכן