חייגו לקבלת ייעוץ משפטי:

הסכם עבודה לתקופה קצובה

מהו הסכם עבודה לתקופה קצובה?

הסכם עבודה אישי לתקופה קצובה, הוא חוזה הקובע מראש את התאריך בו יסתיימו יחסי העבודה.

ואולם, השאלה המתבקשת במקרה שבו מועסק עובד בהסכם עבודה לתקופה קצובה היא מהו הדין במקרה שבו מחליט המעסיק להפר את ההסכם ולסיים את העסקתו של העובד לפני המועד שנקבע?

הסכם עבודה לתקופה קצובה

מקרה של הפרת הסכם עבודה לתקופה קצובה

בסוגיה זו דן ביה"ד לעבודה ממש לאחרונה.  כך במסגרת תביעה שהוגשה בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים נפסק כי בעקבות פיטורים בטרם המועד הנקוב בחוזה ונסיבות נוספות, יהיה זכאי העובד לפיצוי בסך 400,000 ₪  ( סע"ש (י-ם) 22746-11-13 יונתן גב נ' מעיין אלפיים בע"מ,  פורסם בנבו, פס"ד מיום 4.1.17.)

במקרה זה, מדובר בעובד בכיר ובעל ניסיון, אשר גויס על ידי המעסיק כדי לפעול להרחבת העסק והצלחתו.

בית הדין קבע כי התובע פוטר לאלתר, ללא הודעה מוקדמת וללא שימוע בגלל שסירב לשנות את תנאי עבודתו ולחתום על הסכם עבודה חדש, בניגוד לדרישות המעסיק.

בית הדין לא קיבל את טענת המעסיק כי העובד הפר את תנאי החוזה וכתוצאה מכך פוטר.

בהקשר זה בית הדין דחה את הטענה כי יש לחשב את פיצויי הפיטורים בהתאם לתקופת העבודה לפי מועד הסיום הנקוב בחוזה וקיבל את הטענה שיש לחשבם לפי תקופת עבודתו הכוללת (שתי תקופות מצטברות לפי שני חוזי עבודה).

פסיקת בית הדין בנוגע לפיצוי העובד

בנוסף, בית הדין פסק כי התובע זכאי לפיצוי בגין הפרת חוזה עבודתו בשל היותו חוזה עבודה לתקופה קצובה.

נקבע שמדובר בחוזה לתקופה קצובה לאור העבודה כי החוזה כולל את המועד לסיומו ולאור העובדה כי החוזה לא כולל הוראה המתירה לצד לחוזה לסיימו בכל עת.

לפיכך, פיטורי התובע בטרם המועד הנקוב בחוזה העבודה, מזכה אותו בפיצוי מלא בגין ההפרה.

הבסיס לחישוב גובה הפיצוי

בית הדין קבע כי הבסיס לתשלום פיצויים בגין הפרת חוזה לתקופה קצובה הינו יתרת השכר, כולל נלווים, עד לסוף תקופת החוזה, ועל הטוען אחרת לשכנע את ביה"ד כי העובד לא פעל האופן סביר להפחתת הנזק שנוצר כתוצאה מפיטוריו (נקיטת אמצעים סבירים לחיפוש עבודה).

במקרה זה נמנעו מהתובע 15 חודשי עבודה לפי הסכם העבודה והוא זכאי לפיצוי בגינם נוכח הפרת הסכם העבודה.

על כן, פסק בית הדין כי במקרה זה העבודה יהיה זכאי לסך כולל של 400,000 ₪ שמתוכם 225,000 ₪ פיצויים בגין הפרה של הסכם העסקה.

לסיכום

כאשר יחסי העבודה נקבעו בחוזה עבודה לתקופה קצובה, אך המעסיק מעוניין לסיים את יחסי העבודה בטרם המועד בנקוב בחוזה, חלה עליו החובה למתן הודעה מוקדמת וקיום שימוע.

הפרת חובות אלו, מזכות את העובד בפיצויים משמעותיים בגין הפרת החוזה אשר יביאו אותו למצב שבו היה מצוי אילולא ההפרה.

לפיכך, במידה ואת/ה זקוק/ה לייעוץ משפטי בעניין הסכם עבודה לתקופה קצובה, יש לבחור בעו"ד דיני עבודה, הבקיא ברזי משפטי העבודה המגן.

אין לראות באמור לעיל משום תחליף לייעוץ משפטי ו/או ייצוג משפטי הניתן על ידי עו"ד דיני עבודה הבקיא בתחום.

מאמרים נוספים

/ 5.

דילוג לתוכן