חייגו לקבלת ייעוץ משפטי:

הסכם עבודה

מהו הסכם עבודה לתקופה קצובה?

הסכם עבודה אישי לתקופה קצובה, הוא חוזה הקובע מראש את התאריך בו יסתיימו יחסי העבודה.

ואולם, השאלה המתבקשת במקרה שבו מועסק עובד בהסכם עבודה לתקופה קצובה היא מהו הדין במקרה שבו מחליט המעסיק להפר את ההסכם ולסיים את העסקתו של העובד לפני המועד שנקבע?

הסכם עבודה לתקופה קצובה

מקרה של הפרת הסכם עבודה לתקופה קצובה

בסוגיה זו דן ביה"ד לעבודה ממש לאחרונה.  כך במסגרת תביעה שהוגשה בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים נפסק כי בעקבות פיטורים בטרם המועד הנקוב בחוזה ונסיבות נוספות, יהיה זכאי העובד לפיצוי בסך 400,000 ₪  ( סע"ש (י-ם) 22746-11-13 יונתן גב נ' מעיין אלפיים בע"מ,  פורסם בנבו, פס"ד מיום 4.1.17.)

במקרה זה, מדובר בעובד בכיר ובעל ניסיון, אשר גויס על ידי המעסיק כדי לפעול להרחבת העסק והצלחתו.

בית הדין קבע כי התובע פוטר לאלתר, ללא הודעה מוקדמת וללא שימוע בגלל שסירב לשנות את תנאי עבודתו ולחתום על הסכם עבודה חדש, בניגוד לדרישות המעסיק.

בית הדין לא קיבל את טענת המעסיק כי העובד הפר את תנאי החוזה וכתוצאה מכך פוטר.

בהקשר זה בית הדין דחה את הטענה כי יש לחשב את פיצויי הפיטורים בהתאם לתקופת העבודה לפי מועד הסיום הנקוב בחוזה וקיבל את הטענה שיש לחשבם לפי תקופת עבודתו הכוללת (שתי תקופות מצטברות לפי שני חוזי עבודה).

פסיקת בית הדין בנוגע לפיצוי העובד

בנוסף, בית הדין פסק כי התובע זכאי לפיצוי בגין הפרת חוזה עבודתו בשל היותו חוזה עבודה לתקופה קצובה.

נקבע שמדובר בחוזה לתקופה קצובה לאור העבודה כי החוזה כולל את המועד לסיומו ולאור העובדה כי החוזה לא כולל הוראה המתירה לצד לחוזה לסיימו בכל עת.

לפיכך, פיטורי התובע בטרם המועד הנקוב בחוזה העבודה, מזכה אותו בפיצוי מלא בגין ההפרה.

הבסיס לחישוב גובה הפיצוי

בית הדין קבע כי הבסיס לתשלום פיצויים בגין הפרת חוזה לתקופה קצובה הינו יתרת השכר, כולל נלווים, עד לסוף תקופת החוזה, ועל הטוען אחרת לשכנע את ביה"ד כי העובד לא פעל האופן סביר להפחתת הנזק שנוצר כתוצאה מפיטוריו (נקיטת אמצעים סבירים לחיפוש עבודה).

במקרה זה נמנעו מהתובע 15 חודשי עבודה לפי הסכם העבודה והוא זכאי לפיצוי בגינם נוכח הפרת הסכם העבודה.

על כן, פסק בית הדין כי במקרה זה העבודה יהיה זכאי לסך כולל של 400,000 ₪ שמתוכם 225,000 ₪ פיצויים בגין הפרה של הסכם העסקה.

לסיכום

כאשר יחסי העבודה נקבעו בחוזה עבודה לתקופה קצובה, אך המעסיק מעוניין לסיים את יחסי העבודה בטרם המועד בנקוב בחוזה, חלה עליו החובה למתן הודעה מוקדמת וקיום שימוע.

הפרת חובות אלו, מזכות את העובד בפיצויים משמעותיים בגין הפרת החוזה אשר יביאו אותו למצב שבו היה מצוי אילולא ההפרה.

לפיכך, במידה ואת/ה זקוק/ה לייעוץ משפטי בעניין הסכם עבודה לתקופה קצובה, יש לבחור בעו"ד דיני עבודה, הבקיא ברזי משפטי העבודה המגן.

אין לראות באמור לעיל משום תחליף לייעוץ משפטי ו/או ייצוג משפטי הניתן על ידי עו"ד דיני עבודה הבקיא בתחום.

ובפירוט נרחב: אודות הסכמי עבודה

המחוקק בישראל קבע כי מעסיק מחויב למסור לעובד הודעה בכתב על שכרו, היקף משרתו, תפקידו וסמכויותיו. זהו בעצם מסמך הסכם שמגיע קודם כל מכוח החוק.

החוק איננו נוקב במילה 'הסכם', אך על פי תחיקות אלו, הסכם עבודה הפך לנורמה המקובלת בכל הענף התעסוקתי.

משמעותו של הסכם העסקה

מצדו של מקום העבודה, משמעות קיומו של הסכם העסקה היא שהמעסיק אומר כך: אנו מסמכים על ההצהרותיך (הצהרותיו של העובד) במסגקרת ראיון העבודה או הנתונים, שאתה בעל ניסיון, הכשרה והשכלה מסוימת אותה אנו מחפשים.

מצדו של העובד, משמעות קיומו של הסכם העסקה היא כזו: אני מסתמך בזאת כי אתם (מקום העבודה) תשלמו לי בצורה מסוימת, בזמנים מסוימים, בהיקף משרה מסוימת ובמתכונות מסוימות כגון הגעה בשעות קבועות, זכאות לזכויות שונות וכיוצא בזאת.

מטרת המעסיק: כפי שהמציאות מלמדת אותנו, מעסיקים יבקשו להרחיב את הגדרותיו של העובד ככל הניתן. ככל שההגדרות יהיו דינמיות יותר, כך יוכלו המעסיקים להעביר את העובדים מתפקיד לתפקיד או ממקום למקום, וזאת מבלי שיופר ההסכם ומבלי שיעלה חשש שמא המעסיק חרג מן ההסכמות והרע את תנאיו של העובד.

מטרת העובד: מטרתו תהיה לצמצם ככל הניתן את סמכויותיו של המעסיק לערוך שינויים בתפקיד, והוא יבקש לעגן את תנאי עבודתו והגדרת עבודתו, וזאת כדי שבמידת הצורך, יוכל להתפטר בדין פיטורין.

פוטרתי בתוך פרק זמן קצר מרגע התחלת העבודה – מהן זכויותיי?

על אף הסכם עבודה בבסיסו מעגן מערכת יחסים בין עובד למעסיק, ויוצר התחייבות בין שני הצדדים, הרי שאנו פוגשים מעת לעת בתרחישים ובהם העובד התפטר ממקום עבודתו הקודם, החל בעבודתו במקום החדש, וגילה שהדברים אינם כפי שתכנן.

לעתים מדובר במקום עבודה שהבטיח אופן תעסוקתי וזכויות שונות שאינם מתממשים, ולעתים מקום העבודה החדש מחליט במהרה לפטר את העובד החדש.

מספר פסקי דין יודעים לפסוק פיצוי לאותו עובד, וזאת על רקע אינטרס ההסתמכות; העובד הסתמך על הצהרות המעסיק כי היה ברור ונהיר לכול שמדובר בתקופת התקשרות ארוכה. על-כן החליט העובד לעזוב את מקום עבודתו הקודם.

דעו שככל שהמעסיק החליט להפסיק את העסקת העובד, מבלי להעניק לו הזדמנות ממשית העומדת על 3 חודשים ומעלה, הרי שהמחוקק יודע לפסוק פיצויים מכוח אינטרס ההסתמכות וחובת תום הלב.

זוהי חובה החלה ביחסי העבודה, ובמסגרת קיום הסכם העסקה, המעסיק מחויב לקיים משא ומתן בתום לב. ככל שהוא באמת מחפש עובד לתקופה קצרה, עליו לומר זאת במפורש.

מאלו רכיבים מורכב הסכם עבודה?

מעבר לרכיב השכר ורכיב השעות הנוספות, עלינו לבחון בחוזה העבודה גם את הזכויות הסוציאליות כגון חופשה, הבראה, הפרשות לפנסיה, לקרן ההשתלמות, תשלום עבור בונוסים, עמלות וכיוצא בזאת.

מעבר לציונם של רכיבים אלו, יש בלחון כיצד הדברים מוגדרים בהסכם. לדוגמה: האם ההסכם קבע שהמעסיק יפריש פנסיה לעובד מתוך השכר יחד עם העמלות והבונוסים? או שמא רק משכר הבסיס? לפירוט חוזי שכזה, ישנה משמעות כספית אדירה.

דוגמה זו היא כמובן קצה הקרחון, אך היא ממחישה יותר מכול את החשיבות שבבדיקת הסכם העבודה על-ידי עורך דין הבקיא בדיני העבודה.

רצוי שעורך דין מטעם העובד יקרא את ההסכם ויבחן אם הוא אכן משקף את האינטרס של העובד ואת הזכויות המגיעות לו על-פי חוק.

כל שכן, מומלץ למעסיקים לנסח את הסכם העבודה יחד עם עורך דין, וזאת כדי להבטיח חוזה העסקה העומד בכל אשר הוגדר בחוקי מדינת ישראל, ושתואם את האינטרסים שלהם.

זכרו כלל בסיס: הסכם עבודה מטרתו לשקף את המציאות התעסוקתית במקום העבודה, ולהגן הן על זכויות המעסיק / החברה והן על זכויות העובד.

מאמרים נוספים

/ 5.

דילוג לתוכן