חייגו לקבלת ייעוץ משפטי:

זכויות עובד בטיפולי פוריות בעבודה

ישנם חוקים מיוחדים אשר מסדירים עבודת נשים. כך זה עם אישה הרה שחל איסור לפטר אותה בגלל ההיריון ובמקרים רבים אין לפטר אותה במהלך תקופת ההיריון שלה גם אם הפיטורין אינם בגלל ההיריון. כך גם עם אישה שעוברת טיפולי פוריות. יש לה זכויות רבות וחשוב שהן העובדת והן המעסיק יהיו מודעים לזכויות הללו.

מהם הזכויות של עובדת בטיפולי פוריות

דיני העבודה מסדירים את זכויותיו של העובד הישראלי כאשר אין מצב שהמעסיק יתעמר בעובד ולא יעניק לו את הזכויות המגיעות לו על פי חוק. כך זה גם עם נשים הנמצאות בתהליכי פוריות.

אין לפטר כלל עובדת וגם עובד אשר נמצאים בתהליך של פוריות. אם עולה צורך לפטר את העובדת מסיבה כזו או אחרת, חובה לקבל אישור מטעם הממונה על עבודת נשים.

בכל מקרה אשר בהם פוטרה העובדת ולא הייתה לכך הצדקה, גם אם התקבל כביכול אישור על כך אך על פי דעתה של העובדת לא היה לכך הצדקה, באמצעות חוק ייצוג העובדים תהיה רשאית, לפנות אל בית המשפט ולערער על החלטתו של הממונה על החוק לעבודת נשים.

זכויות עובד בטיפולי פוריות

מה אורך התקופה אשר בהם מוגנים העובדים הנעדרים בשל טיפולי פוריות בעבודה – מפני פיטורין?

במשך תקופת ההיעדרות בעקבות הטיפולים כמו כן במשך 150 יום אחר כך, חל איסור על המעסיקים לפטר את עובדיהם או אפילו לפגוע בשכרם וזאת רק על ידי היתר מיוחד. עובד או עובדת אשר פוטרו בתקופה זו רשאים להגיש תביעה על כך על הממונה על עבודת נשים ובמקרה הצורך להיעזר בשירות של עורך דין.

ימי פוריות על חשבון ימי מחלה

היעדרות עובדים בשל טיפולי פוריות הם בדרך כלל על חשבון ימי המחלה אשר צבורים לזכותם. העובדים שנעדרים בשל טיפולי פוריות, יהיו זכאים בדומה לחישוב של ימי מחלה. החל מהיום השני להיעדרותם הם יוכלו לקבל דמי מחלה בגובה של 50% משכרם.

בדומה לימי מחלה, החל מהיום השלישי והלאה הם יהיו זכאים לשכר מלא בדומה לימי מחלה רגילים.

הסכם קיבוצי או חוזה עבודה אישי

כאשר ישנו חוזה עבודה אישי או הסכם קיבוצי בין העובד לבין המעסיק אזי רק במקרה והתנאים של חוזה העבודה מיטיבים עם העובד – הם יהיו תקפים. אך במקרה והחוזה יכלול פרטים הגורעים מהטבות של העובד הרי שהדבר ייחשב כעבירה על החוק ומובן שאלו לא יהיו כלל ברי תוקף.

אותה הגנה – שני סוגים שונים של הליכים

חוק עבודת נשים בסעיף 7 מאפשר הגנה לאור טיפולי פוריות או הפריה חוץ גופית, שני סוגים שונים בתכלית של הליכים.

בשניהם יש לציין ולהבהיר כי ההגנה היא למשך 150 ימים החל מיום הטיפול האחרון.

בתקופה זו, עובדת הנמצאת בטיפולי פוריות או הפריה חוץ גופית, מוגנת מפיטורים, ובמידה ומעסיקיה יבקשו לסיים את ההעסקה, הרי שיהא עליהם לפנות אל הממונה על חוק עבודת נשים מטעם משרד העבודה והרווחה.

מה קורה כאשר המעסיק/ה מגיש/ה בקשה למתן היתר פיטורים?

החל מן הרגע בו המעסיקים מגישים את הבקשה למתן היתר לפיטורים, נפתח הליך משפטי לכל דבר ועניין.

במסגרת הליך זה, זוהי זכותה המלאה של העובדת להגיש את תגובתה. הממונה על החוק נותן את ההחלטה האם אכן מותר להעניק היתר לפיטורים או שמא לאסור את התהליך.

להגנה על נשים בטיפולי פוריות ישנם מספר תנאים

משך העסקה

על העובדת לעבוד אצל אותו המעסיק במשך 6 חודשים לפחות.

אישור רפואי

על העובדת חלה החובה להציג אישור ממרפאה העוסקת בטיפולי הפריה חוץ גופית או פוריות ושהיא אכן החלה בטיפולים אלו.

כפי שניתן לראות, תנאים אלו אינם מקשים יתר על המידה, ולכן ברוב המכריע של המקרים, הרי שהעובדת מוגנת מפני פיטורים, וככל שהמעסיק ירצה לסיים את העסקתה בעקבות סוגיות כאלו ואחרות (לרבות בעיות ביצועים, רה-ארגון או צמצומים), הרי שעליו לפנות אל הממונה על מתן היתר.

מתי ייתכן ולא יינתן היתר פיטורים?

הממונה לא תיתן היתר פיטורים, וזאת כאשר היא תמצא שישנו קשר סיבתי ולו עקיף בין הסיבה / העילה שבגינה מקשים לסיים את ההעסקה לבין פוריות.

לדוגמה: תרחיש ובו המעסיק טוען שהעובדת נעדרת מהעבודה או נמצאת בימי מחלה לעתים קרובות. על-כן הדבר השפיע על העבודה ועל סדרי העבודה בחברה, והוא מבקש היתר לסיים את העסקתה על רקע ריבוי ימי מחלה.

בתרחיש זה, ריבוי ימי מחלה במהלך טיפולי פוריות יקושר בקשר סיבתי בין הדברים. כתוצאה מכך, הממונה תאסור את הפיטורים או תימנע מלתת היתר.

ראוי לציין ולהדגיש כי גם במצבי קיצון, הממונה איננה ממהרת להתיר פיטורי עובדת בטיפולי פוריות. 

כך למשל אם ישנם סכסוכים או חוסר אמון בין המעסיק / החברה לבין העובדת על רקע היעדרויות, סכסוכים, עימותים וחילוקי דעות (כל עוד נראה כי ישנו קשר הדוק בין אלו לבין טיפולי הפוריות / ההפריה החוץ גופית).

משמעות ההגנה על עובדת בטיפולי פוריות – הרבה מעבר למניעת פיטורין

מן הראוי להדגיש כי ההגנה לאורכם של 150 ימים, מתחדשת בכל פעם ובו מתקיים טיפול. 

הגנה זו מתוחמת לטווח של שנתיים.

היבט משמעותי נוסף אותו יש לדעת, הוא כי העובדת איננה מוגנת מפני פיטורים בלבד, אלא גם מפני כל שינוי בהיקף משרתה.

מעסיקים המבקשים להוריד את היקף משרתה של עובדת בטיפולי פוריות מ-100 אחוז ל-80 או 50 אחוז לשם הדוגמה, נדרשים גם במקרה זה, לקבלת היתר מטעם הממונה.

כמו-כן, עובדת בטיפולי פוריות מוגנת מפני פגיעה בשכרה; כלומר המעסיקים אינם יכולים להודיע בעת תקופת ההגנה, כי שכרה הופחת או יופחת בעתיד עקב צמצומים בחברה, זאת מבלי שמתקבל היתר מטעם הממונה על הגנה על נשים.

הרציונל שעומד מאחורי מכלול ההיבטים אותה מכסה ההגנה, הוא שהמחוקק מבין כי ישנם תרחישים מסוימים בהם המעסיק לא יוכל לפטר את העובדת. על-כן, ייתכןו המעסיק יפנה לדרכים נוספות עקיפות, כגון התנכלות וניסיון לפגוע במעמד העובדת, דבר אשר יניע אותה להתפטר מעצמה.

תחיקות ברורות אלו, מונעות תרחישים מסוג זה, ומספקים מגננה מלאה.

הידעתם? ניתן להחיל הגנה על עובדת גם מבלי שהשלימה 6 חודשי העסקה רציפה

ישנו תיקון בחוק הקובע כי לא ניתן לסיים את העסקתה של עובדת בטיפולי פוריות, וזאת בשל היעדרויות מרובות ואף שטרם חלפו להם 6 חודשים ממועד תחילת עבודתה.

תרחיש לדוגמה: עובדת שהחלה את העסקתה לפני כ-3 חודשים וצברה 4.5 ימי מחלה בלבד. לפתע יש לה צורך בימי מחלה מרובים, והמעסיק אומר 'איננו מקבלים את ימי ההיעדרות שלך, ואנו מבקשים לסיים את העסקתך על רקע היעדרויות'.

אותה העובדת יכולה לעמוד על זכויותיה ולהסביר כי היא נמצאת בעיצומם של טיפולי פוריות. עליה להוכיח סמיכות בין הטיפול לבין ימי המחלה.

במקרה שכזה, התנאי של הוותק ע"ס 6 חודשים לא יחול עליה, והיא עודנה תהיה מוגנת מפיטורים.

זכויות עובד בטיפולי פוריות – כיצד ממשים את הזכויות?

במקרה של טיפולי פוריות, על העובד להודיע למעסיק בדבר ימי ההיעדרות הצפויים ואף להציג אישור מאת הרופא המטפל.

מה יקרה כאשר נגמרו ימי המחלה הצבורים של העובד או העובדת?

במקרה שכזה המעסיק רשאי, אך הוא אינו חייב לעשות שימוש בדמי המחלה העתידיים של העובד. כמו כן רשאי העובד לבקש כי יקזזו לו את ימי החופשה השנתית לטובת הימים בהם הוא צריך להיעדר בשל טיפולי הפוריות.

כמו כן יכול העובד לצאת לחופשה ללא תשלום.

במידה ולא ברורים זכויות העובדת בעת טיפולי פוריות בעבודה, הינכם רשאים לפנות לייעוץ במשרד עורך דין לענייני עבודה לקבלת מידע נוסף.

מאמרים נוספים

/ 5.

דילוג לתוכן