חייגו לקבלת ייעוץ משפטי:

פיצויי פיטורין

חוק פיצויי פיטורין התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק") מעגן בתוכו את ההסדר החוקי בעת סיום יחסי עובד מעביד בנסיבות כלשהן ואת גובה הפיצויים לעובד בעת הצורך.

הוראות החוק קובעות הלכה למעשה את הזכויות והחובות החלות על העובדים והמעבידים בסיומם של יחסי העסקה.

מאמר זה יסקור בהרחבה את הוראות החוק הרלוונטיות בעת ניתוק יחסי עובד מעביד ומשמעותן, תוך הפנייה לפסיקה הנוהגת בבתי הדין לעבודה. לפגישת ייעוץ בת"א במחיר סמלי של 100₪, צרו קשר ועו"ד יסייע.

מעסיק משלם פיצויי פיטורין לעובד

הזכות לקבלת פיצויי פיטורין

סעיף 1(א) לחוק קובע כדלקמן:
(א) מי שעבד שנה אחת ברציפות – ובעובד עונתי שתי עונות בשתי שנים רצופות – אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לפיצויים לעובד ממעבידו .

הנה כי כן, מי שהועסק במשך שנה מלאה ורצופה אצל  מעביד אחד יהיה זכאי לפיצויי פיטורין. חשוב להדגיש, כי החוק מוסיף וקובע, כי בעניינו של עובד עונתי הזכאות לפיצויי פיטורין קמה לאחר שעבד במשך שתי עונות רצופות שבהן עבד 60 ימים מתוך שלושה חודשים בכל עונה.

סעיף 3 לחוק, מרחיב את זכאותו לקבלת פיצויים לעובד בעת פיטורים גם במקרים בהם פוטר העובד בסמוך לפני תום שנת העבודה הראשונה. לעניין זה קובע החוק חזקה עובדתית הנתנת לסתירה ע"י המעביד לפיה פיטורים מעין אלה יראו אותם כאילו נעשו מתוך כוונה להימנע מחובת תשלום פיצויי פיטורין לעובד. (חשוב לציין כי הפסיקה הכירה בפיטורים שבוצעו כעבור 11 חודשים כפיטורים המזכים בפיצויי פיטורין בהתאם לסעיף 3 לחוק).

עוד ראוי לציין כי סעיפים 4 ו- 5 לחוק קובעים כי במקרים בהם נפטר המעביד ו/או העובד ו/או פשט המעביד את הרגל ו/או התאגיד בו הועסק העובד זכאי העובד ו/או שאריו (במקרה בו נפטר העובד) לפיצויי פיטורין.

פיצויי פיטורין לעובד שהתפטר

בתור עו"ד דיני עבודה אדגיש את הנושא של פיצויים לעובד שהתפטר.

בעניין זה מכיר החוק במספר מצבים חריגים בהם יש לראות בהתפטרותו של עובד כמזכה בפיצויי פיטורים. ראוי להדגיש, כי דרך הכלל היא כי התפטרותו של עובד אינה מזכה בפיצויי פיטורין.

סעיפים 7 – 11א לחוק מונים את המקרים החריגים בהם יהיה העובד זכאי לפיצויי פיטורים חרף התפטרותו כפי שיפורט להלן:

 1. התפטרות עקב לידה
  אחד מבני הזוג רשאי להתפטר מעבודתו במהלך תשעת החודשים שלאחר הלידה לצורך גידול וטיפול בילד. לעניין זה יראו גם באימוץ ילד שהינו מתחת לגיל 13  כמזכה בפיצויי פיטורים עקב התפטרות לצורך גידולו וטיפולו במהלך תשעת החודשים מיום קבלת צו האימוץ. (סעיף 7 לחוק)

 2. התפטרות עובדת עקב שהייה במקלט לנשים מוכות
  ובלבד ששהתה במקלט במשך 60 ימים לפחות עובר למועד התפטרותה ובכפוף לתנאים נוספים הקבועים בחוק. (סעיף 77א).

 3. התפטרות עקב העתקת מקום מגורים
  שינוי מקום מגורים יכול לזכות את העובד בפיצויי פיטורין במקרה בו המעבר אירע עקב נשואין ולמקום בו התגורר בן הזוג. כמו כן, מעבר ליישוב חקלאי ו/או ליישוב באזור פיתוח אף הוא נכנס בגדר החריגים לפיהם ההתפטרות תזכה את העובד. חשוב להדגיש, כי בשני המקרים נדרש כי היישוב אליו עובר העובד יהיה מרוחק למעלה מ- 40 ק"מ ממקום המגורים הקודם ובתנאי שהמרחק ממקום העבודה גדל. (סעיף 8)

  מידע נוסף בנושא ניתן לקרוא במאמר "פיצויי פיטורים בעקבות מעבר דירה של עובד".

 4. העסקה לתקופה קצובה
  מזכה בסיומה פיצויים לעובד ובכפוף לתנאים הקבועים בחוק. (סעיף 9)

 5. הרעה מוחשית בתנאי העסקה או בנסיבות אחרות שבהן אין לדרוש מהעובד כי ימשיך בעבודתו
  בתי הדין הכירו בחריג זה כאשר המדובר בהרעה משמעותית הפוגעת ביכולתו של העובד להתייצב לעבודה. לעניין זה הכירו בתי הדין במקרים בהם נקט המעביד בהפחתת שכר עבודה ו/או הפחתה בהיקף המשרה ו/או אי תשלום שכר עבודה ו/או אי תשלום זכויות סוציאליות ו/או התנהגות משפילה, מבזה ופוגענית של המעביד כלפי העובד.  חשוב להדגיש, כי  גם במקרים הנ"ל על העובד לנקוט בדרך הקבועה בתקנות בכדי לזכות בפיצויי פיטורין. (סעיף 11)
עובד מתפטר

גובה תשלום פיצויי הפיטורין

גובה תשלום פיצויים לעובד שפוטר נגזר מתוך הסכם עבודה שהיה לעובד עם המעביד. ככלל, גובה פיצוי הפיטורים נקבעים ממכפלת השכר החודשי במספר שנות העבודה של העובד. כאמור, מי שעובד פחות משנה, לא זכאי לפיצויים.
גם בעניין זה החוק עושה אבחנה בין סוגי עובדים המועסקים באופן שונה.

פיצויי עבודה לעובד שעתי

כשמדובר על פיצויים לעובד שעתי, העובד יקבל תשלום לפי ממוצע השעות ב- 12 חודשי העבודה האחרונים כפול השכר האחרון לשעה שקיבל.

עובד שמשכורתו מורכבת משכר בסיס ועמלות מכירה אישיות 

בנוסף לשכר הבסיס האחרון, תתווסף העמלה הממוצעת בשנים עשר החודשים האחרונים לשכר הבסיס.

עובד ששכרו הופחת במהלך תקופת ההעסקה

יקבל באופן יחסי לפי השכר לפני ההפחתה ולאחר ההפחתה (למשל אם עבד חצי שנה וקיבל עשרת אלפים ₪ ולאחר מכן עבד חצי שנה וקיבל חמשת אלפים ₪, הפיצוי יחושב לפי שבעת אלפים חמש מאות ₪).

עובד שעבר ממשרה חלקית למלאה 

יחושב השכר בנפרד לשתי התקופות ויינתן באופן יחסי (באופן דומה למי שעבר ממשרה מלאה לחלקית).

רכיבי השכר הנכללים לצורך חישוב פיצויי פיטורין

סעיף 1 לתקנות פיצויי פיטורין (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) התשכ"ד 1964 (להלן: "התקנות") קובע כי רכיבי השכר הבאים יבואו בחישוב שכר העבודה לצורך פיצויים לעובד:

רכיב 1 שכר יסוד
רכיב 2 תוספת וותק
רכיב 3 תוספת יוקר המחיה
רכיב 4 תוספת משפחה
רכיב 5 תוספת מחלקתית
רכיב 6 תוספת מקצועי

לפיכך הרכיבים הבאים אינם נכללים בחישוב השכר לצורך פיצויי פיטורין 

רכיב 1 גילום שווי שימוש ברכב
רכיב 2 משכורת 13
רכיב 3 מענק
רכיב 4 בונוס
רכיב 5 אחזקת רכב
רכיב 6 שעות נוספות

חשוב להדגיש, כי הרשימה הנ"ל אינה מוחלטת וודאית ובמקרים מסויימים ניתן יהיה להוכיח כי רכיב מרכיבים אלה הינם חלק מהשכר הקובע לצורך פיצויי פיטורין.

בכל שאלה והתייעצות בנושא פיצויי עבודה עם עורך דין דיני עבודה, צרו עמנו קשר טלפוני או השאירו פניה באתר.

מאמרים נוספים

/ 5.

דילוג לתוכן