חייגו לקבלת ייעוץ משפטי:

חמישה צעדי המנע שכל מעסיק חייב לבצע

חוק למניעת הטרדה מינית והתקנות שהותקנו מכוחו, קובע כי על המעסיק קיימות מספר חובות ועליו לנקוט באופן יזום באמצעים שונים לשם מניעת הטרדה מינית והתנכלות בעבודה. חובות אלו הינן חלק בלתי נפרד מחובתו של המעסיק לספק לעובדיו סביבת עבודה מוגנת, שוויונית ובטוחה. מכאן, כי מעסיק המפר את חובות אלה עשוי לשלם לעובד שהוטרד פיצוי בשווי של 120,000 ₪ על אף שבפועל תלה תקנון ומינה ממונה (ע"ע 2715-03-17 אלבר ציי רכב (ר.צ.) בע״מ – פלוני [פורסם בנבו] (28.04.2019)); ע"ע (ארצי) 39841-11-20 פלונית – אלמוני, פס"ד מיום 11.7.21, פורסם בנבו).

במילים אחרות, כל ארגון המעסיק מעל 25 עובדים חייב בביצוע מספר חובות מנע, שמטרתן יצירת סביבת עבודה בטוחה עבור העובדים בו, סביבת עבודה ללא הטרדות מיניות והתנכלות במקום העבודה. אך בפועל, התפתחה רוטינה פסולה, לפיה חברה פלונית מבצעת פעילות מנעיתית מינימאלית בדמות מינוי ממונה למניעת הטרדה מינית, תליית תקנון האוסר על הטרדה בלוח המודעות ולעיתים אף מיידעים את העובדים בדבר הוראות החוק באמצעות לומדה כלשהי.

כך חושב המעסיק כי יצא ידי חובתו וככל שתתקיים הטרדה מינית בארגון, הרי שיהיה על הממונה לערוך תחקיר קצר, לכתוב דוח מסקנות ובזה הסתיימה אחריותו. אך אין טעות גדולה מזו!!!

על מנת לצמצם את החשיפה המשפטית של הארגון למינימום האפשרי, נביא להלן את רשימת פעולות המנע הבסיסיות שעל כל ארגון המעסיק 25 עובדים ומעלה, לבצע באופן יזום וכל זאת במטרה "לנקוט אמצעים סבירים, בנסיבות הענין, כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה", כאמור בהוראת סעיף 7(א) לחוק למניעת הטרדה מינית:

א. למנות אחראי – על המעסיק החובה למנות "אחראי" שיהיה אמון על קבלת תלונות, עריכת חקירה ובירור תלונות בדבר הטרדה מינית והתנכלות שהובאו בפניו ואחראי על כתיבת מסקנות והמלצות להמשך טיפול. כמו כן, יהיה הממונה אחראי על הזמנת הדרכות וייעוץ לעובדי הארגון במידת הצורך;
ב. קביעת תקנון – על המעסיק החובה לתלות במקום בולט ונראה לעין תקנון למניעת בטרדה מינית במקום העבודה המפרט את המידע וההוראות בכל הקשור להטרדה מינית והתנכלות במקום העבודה.
ג. יידוע העובדים – על המעסיק החובה לאסור על הטרדה מינית והתנכלות במקום העבודה. במסגרת חובה זו, חלה על המעסיק החובה ליידע את העובדים בארגון בדבר האופן שבו עליהם להגיש תלונה בכל מקרה של הטרדה מינית כמו גם האפשרויות השונות למניעה וטיפול במקרים של הטרדה מינית;
ד. לדרוש מעובדיו להימנע – על המעסיק חובה לדרוש מכל עובדיו להימנע מהטרדה מינית או מהתנכלות כלפי כל אדם אחר במסגרת יחסי העבודה. כמו כן, על המעסיק קיימת חובה לנקוט בכל אמצעי על מנת למנוע הטרדה מינית התנכלות תעסוקתית;
ה. פעולות הדרכה מתאימה לארגון – על המעסיק חובה לקיים עבור העובדים, בזמן שעות העבודה, בפעולות הדרכה והסברה המותאמת באופן קונקרטי לארגון, שעניינה מניעת הטרדה מינית והתנכלות. על המעסיק לקיים את ההדרכות האמורות בתכיפות סבירה. ההדרכות יבוצעו על ידי ארגון עובדים או שהמעסיק רשאי לבצע אותן בעצמו (כלומר באמצעות עו"ד העוסק בתחום ואשר הוזמן על ידי המעסיק למתן הדרכה המותאמת באופן קונקרטי לארגון).

הנה כי כן, כל ארגון חייב לנקוט במספר אמצעי מנע קונקרטיים המותאמים לאופן העבודה אצלו.

יתרה מזו, בית הדין הארצי לעבודה קבע לא אחת, כי בארגונים בהם קיים סיכון גבוהה להתרחשות מעשה הטרדה מינית – יחולו על המעסיק צעדי מנע נוספים וקונקרטיים. נקיטת אמצעי מנע אלה חייבים להיות, מעצם טיבם, בזיקה ישירה לסיכון הקונקרטי הקיים להתרחשות מעשה הטרדה מינית. כך למשל, בארגון שבו עובדיו נוסעים לכנסים רבים בחו"ל בהם לעיתים העובדים צורכים אלכוהול, קיימת חובה לבצע פעילות מניעתית קונקרטית המותאמת לטיב העובדה בארגון ולאופן הסיכון הקיים בארגון בביצוע הטרדה מינית במהלך שהות העובדים בכנסים בחו"ל.

המשמעות היא, כי בארגונים מסוימים בהם אופי העבודה עצמה מהווה כר נוח להתרחשות הטרדה מינית, (כמו למשל ארגון שבו מרבים העובדים בנסיעות לחו"ל או כל פעילות אחרת העשויה להעלות את הסיכון להתרחשות הטרדה מינית) תחול על המעסיק חובה מוגברת של הקפדה יתרה בביצוע שוטף של צעדי מנע מותאמים קונקרטית לעבודה בארגון, שכל תכליתם יצירת סביבת עבודה בטוחה ומניעת מעשי הטרדה מינית והתנכלות במקום העבודה.

המסקנה היא: כי בארגונים מסוימים, בהם קיים סיכון מוגבר להתרחשות מעשה הטרדה מינית או להישנותו הטרדה מינית זאת בשל אופי העבודה בארגון – יהיה חייב המעסיק בביצוע צעדי מנע נוספים המתאימים באופן קונקרטי לארגון, כדוגמת הדרכה המותאמת באופן ספציפי לסיכונים הקיימים בארגון או סדנה שתכליתה יצירת שיח מכבד וסביבת עבודה בטוחה ללא הטרדות מיניות.

ראו הוזהרתם: בית הדין הארצי לעבודה קבע לא אחת באופן חד וברור, כי אין להסתפק אך בפרסום תקנון במקום בולט ובמינוי ממונה על הטרדה מינית, אלא, שחלה חובה על המעסיק לנקוט במספר אמצעי מנע קונקרטיים ואמצעים נוספים המותאמים במיוחד לאופי העבודה בארגון ואשר מבוצעים בזיקה לסיכון הקיים להתרחשותה של הטרדה מינית באותו מקום העבודה.

אי נקיטת אמצעי מנע קונקרטיים נוספים מצד המעסיק (מעבר ליידוע ופרסום התקנון), בארגונים בהם מעצם טיבם קיים סיכון קונקרטי להתרחשות מעשה הטרדה מינית, תקים לכל עובד.ת שנפגע.ה מהטרדה מינית בעבודה, זכות תביעה וסיכוי לפיצוי משמעותי. אולם פיצוי זה, לא ישולם רק ע"י האדם שהטריד מינית, אלא, גם ואולי אף בעיקר ישולם ע"י המעסיק, אשר לא נקט באופן יזום באמצעי מנע המתאימים באופן קונקרטי לאופי העבודה בארגון. בכך, הלכה למעשה, יהיה המעסיק אחראי באופן ישיר לכל נזק שנגרם לעובד.ת בשל אירוע הטרדה מינית במקום העבודה.

לפרטים נוספים: https://www.hatrada.org

חמישה צעדי המנע שכל מעסיק חייב לבצע

מאמרים נוספים
דילוג לתוכן